Artikel 1. TOEPASSING

1.1 Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij ons bedrijf worden geplaatst. Zij hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden. Samen met de bepalingen van de bestelling en eventuele bijzondere voorwaarden vormen zij de verkoopovereenkomst. Door de ondertekening van de overeenkomst of de bestelbon en de bevestiging van de bestelling erkent de contractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, met inbegrip van mondelinge overeenkomsten, die in het kader van de handelsbetrekkingen na een eerste bestelling worden gesloten.

1.2 Afwijkingen:

De toepassing van deze algemene voorwaarden kan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden gewijzigd.

1.3 Uitsluiting:

Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de algemene aan- en verkoopvoorwaarden die in schriftelijke documenten van onze klanten zijn opgenomen, voor ons niet bindend. De overeenkomst wordt steeds geacht te zijn gesloten op onze eigen voorwaarden, en de aanvaarding van een bestelling impliceert niet onze aanvaarding van de aankoopvoorwaarden van onze contractuele partner. De andere partij verklaart derhalve uitdrukkelijk dat zij onherroepelijk afstand doet van het voordeel van haar eigen voorwaarden in het kader van de tussen partijen tot stand gebrachte betrekkingen, met inbegrip van toekomstige betrekkingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. AANBOD VAN ICEPROD JM BVBA

2.1. Beschikbaarheid van producten en prijzen :

Onze aanbiedingen van producten en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van een of meer producten, zal de koper door onze diensten op de hoogte worden gebracht. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. ICEPROD JM SPRL behoudt zich dan ook het recht voor om de prijzen van haar producten te wijzigen in geval van een stijging van de kosten van grondstoffen of componenten die nodig zijn voor de fabricage ervan. Alle prijzen vermeld op onze website zijn exclusief BTW en taksen. Alleen de prijs die op het bestelformulier staat, komt in het contractuele veld. 

2.2 Identificatie van de producten

De foto's, teksten, grafieken en technische fiches zijn niet contractueel. De beschrijving van de producten die op onze website te zien zijn, is opgesteld ter informatie en is niet contractueel bindend. Alle op de site gepresenteerde apparatuur is ontworpen om te functioneren bij een omgevingstemperatuur van 24°C en een luchtvochtigheid van 60%. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid van ICEPROD JM SPRL inhouden en kan niet als bewijs gebruikt worden in geval van een geschil.

2.3 Wijziging en/of annulering van de bestelling

Wijzigingen door de klant aangebracht aan zijn bestelbon of aan onze offerte zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd. Elke wijziging van de oorspronkelijke bestelling door de koper kan een wijziging van de termijn en een bijkomende facturering tot gevolg hebben.

In geval van annulering van de bestelling is de klant aan Iceprod JM een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale prijs. Deze vergoeding dient ter dekking van de door onze vennootschap gemaakte administratieve kosten voor het opstellen van offertes, correspondentie, voorraadbeheer, alsmede onze winstderving. Indien de annulering van de bestelling gebeurt nadat wij de grondstoffen besteld hebben, behouden wij ons het recht voor om, naargelang het geval, de uitvoering van het contract gewoon voort te zetten met volledige betaling van de prijs of een forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling. Deze schadevergoeding dient, naast de bovenvermelde kosten, ter dekking van eventuele boetes aan onze leveranciers of van de verplichte aankoop van de grondstoffen waarop de geannuleerde overeenkomst betrekking heeft. Geen enkele annulering zal worden aanvaard zodra het fabricageproces is begonnen of zodra wij de voor de klant bestemde afgewerkte producten hebben verkregen. In dit laatste geval is de klant de volledige prijs van de bestelling verschuldigd.

Artikel 3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Wijze van betaling

Om het saldo van uw bestelling te betalen heeft u de mogelijkheid om te betalen via: Stripe, kredietkaart, overschrijving, Paypal, VISA kaart, iDeal

Voor alle bestellingen die met een VISA-kaart worden geplaatst, worden transactiekosten in rekening gebracht in geval van terugbetaling. Deze kosten variëren naar gelang van het bedrag van de bestelling.

3.2. Online betaling

Door het bestelformulier te valideren, garandeert u dat u over de nodige machtigingen beschikt om de door u gekozen betalingswijze te gebruiken. Wij verklaren dat kredietkaartgegevens worden gecodeerd met SSL (Secure Soket Layer) en nooit onversleuteld over het netwerk worden verzonden. Wij behouden ons het recht voor om betalingen te weigeren die als onrechtmatig of dubieus worden beschouwd.

3.3. Volledige betaling

Behalve voor speciale aanbiedingen die wij op de site voorstellen, is de betaling volledig verschuldigd vanaf de datum van de bestelling. De geïnde bedragen kunnen niet als een voorschot of een aanbetaling worden beschouwd.

3.4. Betalingsvoorwaarden

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rente van 12% verschuldigd. De betaling van deze rente geeft de koper niet het recht de betaling van de hoofdsom uit te stellen. Bovendien zal een bedrag gelijk aan 15 u van de hoofdsom, met een minimum van 150 €, verschuldigd zijn als forfaitaire strafclausule. In geval van terugbetaling van uw bestelling betaald via STRIPE of PAYPAL, zullen de transactiekosten niet aan u worden terugbetaald, u draagt de kosten van de terugbetaling.

3.5. Voorbehoud van eigendomsrecht

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat ICEPROD JM SPRL zich de volledige eigendom van de geleverde goederen voorbehoudt tot de volledige betaling van de hoofdsom van de goederen, interesten en eventuele bijkomende kosten. In geval van niet-betaling van de prijs in zijn geheel en ICEPROD JM zal gerechtigd zijn de onderhavige clausule van eigendomsvoorbehoud toe te passen en de geleverde uitrusting terug te vorderen en om het geleverde materiaal terug te krijgen.

3.6. Prijzen en prijsherziening

Alle prijzen zijn aangegeven in euro en zijn slechts geldig op de datum waarop de koper de bestelbon verzendt. Deze prijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW, die van toepassing is op de datum van verzending, levering of afhaling. In de prijzen is geen rekening gehouden met eventuele leveringskosten die vóór de bevestiging van de bestelling worden aangegeven. De montage, installatie, aansluiting en inbedrijfstelling van de apparatuur zijn de verantwoordelijkheid van de koper. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling. De prijslijst van de verkoper vormt geen verkoop en kan eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden

4.1. Regels voor de levering

De zendingen, zelfs franco, geschieden voor risico en gevaar van de professionele afnemer, die in geval van schade of tekorten zijn recht van verhaal op de laatste vervoerder dwingend moet uitoefenen door middel van een gedetailleerd voorbehoud op de afleveringsbon, bevestigd per aangetekende brief binnen 8 dagen, op straffe van verval, waarbij de professionele afnemer na het verstrijken van deze termijn wordt geacht het geleverde te hebben aanvaard. In geval van expreszendingen vervalt het franco tarief en is de professionele koper volledig verantwoordelijk voor de transportkosten. De koper is verplicht de staat van het pakket bij aflevering te controleren en de verkoper binnen 2 dagen op de hoogte te stellen van eventuele schade of tekorten, zodat de verkoper zijn recht van regres op de vervoerder kan uitoefenen.

De levering omvat niet de installatie of inbedrijfstelling van het bestelde product. Voor professionelen die niet online betaald hebben, kunnen de leveringen pas uitgevoerd worden na aanvaarding van de betaling.Indien de koper de levering van een pakje op het door hem opgegeven adres weigert zonder geldige reden of indien hij de vervoerder om een latere levering vraagt, zullen hem de kosten van deze nieuwe levering aangerekend worden zonder voorafgaande kennisgeving.Indien de koper in hetzelfde geval de vervoerder of ICEPROD JM SPRL vraagt om de goederen om persoonlijke redenen te bewaren, zullen hem de opslagkosten aangerekend worden.

4.2 Vervoer

De producten worden geleverd op het commerciële adres dat de koper op zijn bestelbon heeft vermeld. Voor internationale leveringen en andere landen die niet op onze site vermeld staan, moet de koper contact opnemen met Iceprod om de verzendingskosten te kennen. Deze zullen worden vastgesteld na prijsopgave van de vervoerder en ter aanvaarding aan de koper worden meegedeeld.

4.3. Leveringstermijn - vertraging in de levering

De leveringstermijnen variëren naar gelang van de beschikbare voorraad bij onze leverancier.

Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief en ICEPROD JM SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering.

In geval van een vertraging in de levering van 5 tot 10 werkdagen na de verwachte verzendingsdatum, verzoeken wij u ons per e-mail van deze vertraging op de hoogte te brengen. Wij zullen de vervoerder vragen naar de locatie van het pakket. In geval van verlies door toedoen van de vervoerder worden de goederen zo spoedig mogelijk naar u teruggezonden.

Als het pakket onderweg is, zal geen enkele annulering van de bestelling of verzoek om terugbetaling worden aanvaard. ICEPROD JM SPRL verbindt zich ertoe u op de hoogte te houden van de opvolging van uw bestelling indien u dit wenst, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een langere vertraging die te wijten is aan de vervoerder zelf wanneer het pakje onder zijn hoede is. In dit geval kan ICEPROD JM SPRL, indien u het pakket weigert wegens een tekortkoming van de vervoerder, niet aansprakelijk worden gesteld en kan er geen schadevergoeding worden geëist.

Branden, overstromingen, stakingen, beperkingen van belang en alle andere belangrijke oorzaken schorsen automatisch de leveringstermijnen en de boetes. Wijzigingen die tijdens de uitvoering van de bestellingen worden aangebracht, leiden automatisch tot een verlenging van de leveringstermijn. In alle gevallen kan de levering slechts plaatsvinden indien de koper aan zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, ongeacht de oorzaak.

4.4. Ontvangst van goederen

4.4.1. Voor professionals

De koper moet bij de levering de staat van het pakket en de overeenstemming ervan met de bestelling controleren. De bezorger zal een leverings- en conformiteitsbewijs overleggen.

In geval van niet-conformiteit of gebrek van de geleverde goederen, moet u binnen de 8 dagen een klacht indienen per aangetekend schrijven aan de vervoerder.

De bij de levering gemaakte reserveringen moeten nauwkeurig en volledig zijn. Zodra de leveringsbon is ondertekend, worden de goederen geacht conform en in goede staat te zijn.

Artikel 5. PRODUCTGARANTIES

5.1. Garanties voor alle klanten

Naast de gebruikelijke wettelijke garanties genieten de goederen een fabrieksgarantie.

Deze garantie geldt voor 12 maanden op reserveonderdelen vanaf de factuurdatum. Elektrische aansluitingen en aansluitingen op energiebronnen, alsmede gasapparatuur, moeten worden aangesloten en in gebruik worden genomen door een beroepstechnicus die voor deze dienst naar behoren is gemachtigd.

De koel- en vriesapparatuur moet vóór de eerste inbedrijfstelling door een elektromechanische koeltechnicus worden geïnstalleerd om de parameters en de inbedrijfstelling af te stellen.

ICEPROD JM SPRL wijst elke verantwoordelijkheid voor de garantie af indien er geen factuur is die bewijst dat de eerste installatie niet door een erkend vakman werd uitgevoerd. De factuur van uw technicus moet worden bewaard tijdens de volledige duur van de fabrieksgarantie en zal worden opgevraagd bij elke interventie onder garantie. Iedere andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade is uitgesloten. De garantie gaat in op de datum van aankoop (zoals blijkt uit de aankoopfactuur).

De garantie van één jaar is beperkt tot de vervanging van specifieke onderdelen die defect blijken te zijn. Het arbeidsloon voor de vervanging van deze onderdelen en het transport van deze onderdelen zijn ten laste van de koper. Iedere andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade is uitgesloten. De garantie gaat in op de datum van aankoop (zoals blijkt uit de aankoopfactuur). ICEPROD JM SPRL is gebonden aan de leveringstermijnen van haar leveranciers voor reserveonderdelen.

Indien de koper er in België voor kiest de installatie van de apparatuur zelf uit te voeren, wordt de garantie op het product automatisch beperkt tot de garantie op de reserveonderdelen. Indien de installatie door de koper wordt uitgevoerd, is ICEPROD JM SPRL automatisch ontheven van haar garantieverplichting voor de arbeid gedurende de eerste 12 maanden na ontvangst van de factuur.

Een klassieke storing kan niet leiden tot omruiling, laat staan tot terugzending van het toestel.

Zelfs in geval van een erkend defect of een verborgen gebrek, kan enkel het betrokken toestel gratis worden omgeruild na akkoord van onze technische dienst en kan dit niet leiden tot enige terugbetaling, compensatie of schadevergoeding van welke aard ook.

Bovendien kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een slechte aansluiting of stroomvoorziening, of een slecht uitgevoerde aansluiting, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, kwaad opzet, nalatigheid van het personeel, verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud en hygiëne van het materiaal, verslechtering of onaangepast gebruik, zullen leiden tot de nietigheid van de garantie. In dat geval kan het product in ongewijzigde staat aan u worden teruggezonden of worden gerepareerd na aanvaarding en voorafgaande betaling van een prijsopgave.

Glaswerk, kwartsbuizen, marmer/graniet, lampen, vuurvaste stenen en backelite-onderdelen vallen niet onder de garantie.

Bij geëmailleerde toestellen worden barsten nooit beschouwd als een fabricagefout en vallen ze niet onder de garantie.

De kosten van arbeid, verplaatsingen en aansluiting op energiebronnen zijn voor rekening van de koper.

ICEPROD JM SPRL zal de teruggave van een onderdeel slechts in overweging nemen indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Het defect werd gediagnosticeerd door een vakman om het exacte te vervangen onderdeel te identificeren
- Het transport tot bij de klant is gratis
- De vervanging van het onderdeel zal worden uitgevoerd zodra de defecte onderdelen worden teruggestuurd en na verificatie door onze technische dienst
- Het teruggestuurde onderdeel moet vergezeld gaan van dit formulier voor de dienst na verkoop
- De koper mag geen wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde goederen
De garantie is beperkt tot de vervanging van onderdelen die als defect worden erkend en kan enkel worden ingeroepen indien het onderhoud van de condensator minstens één keer per maand wordt uitgevoerd.
Op tweedehands producten is geen garantie van toepassing.
Om van de productgarantie te kunnen profiteren, raden wij u aan de aankoopfactuur te bewaren.
ICEPROD JM SPRL is uitsluitend verantwoordelijk voor de garantie van de producten die zij aan haar klanten verkoopt. ICEPROD JM BVBA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en staat niet in voor enigerlei schade veroorzaakt door gebrekkig materiaal.

Artikel 6. Terugtrekking 

6.1. Herroepingsrecht van toepassing op beroepsbeoefenaren :

Het herroepingsrecht voor consumenten is niet van toepassing op beroepsbeoefenaren die een geldig BTW-nummer hebben dat in het land van oorsprong is geregistreerd.

6.2. Herroepingsrecht van toepassing op particulieren:

Geen enkele teruggave of terugname van goederen kan gebeuren zonder voorafgaand akkoord van ICEPROD JM SPRL. 

Voor particulieren die niet BTW-plichtig zijn, in het geval dat ICEPROD JM SPRL de terugname en de terugname van de goederen bevestigt, zijn de retourkosten naar het adres van de leverancier, dat u per e-mail zal worden meegedeeld wanneer u de terugname aanvraagt, ten laste van de koper. De terugbetaling van de bestelling zal enkel gebeuren in de vorm van een waardebon die geldig is op de website waar u uw bestelling hebt geplaatst.

Geen enkele terugzending is mogelijk zonder de originele verpakking in perfecte staat.  

Artikel 7. Overmacht

Geen van de partijen is in gebreke gebleven haar contractuele verplichtingen na te komen voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar zijn, zich aan de invloed van partijen onttrekken, onvoorzienbaar en onafwendbaar zijn, onafhankelijk zijn van de wil van partijen en door partijen niet kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijke inspanningen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan in kennis binnen tien werkdagen na de datum waarop zij er kennis van heeft gekregen. Beide partijen komen vervolgens binnen een maand bijeen, tenzij dit door overmacht onmogelijk is, om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en in onderling overleg de voorwaarden vast te stellen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet

Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd. Worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven voorkomen: blokkering van transportmiddelen of bevoorradingen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, onderbreking van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die eigen zijn aan telecommunicatienetwerken buiten de klantenkring.

Artikel 8. Bevoegdheid

Elk geschil in verband met een contract, de interpretatie en de uitvoering ervan, wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Luik - afdeling Luik.

Artikel 9. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EENY x PAYPLUG

9.1 Betaling van uw bestelling in 3 of 4 termijnen per bankkaart vanaf € 100 aankopen tot € 3000 bij Oney Bank

Oney Bank biedt de particuliere klanten van haar partners een financieringsoplossing aan die bekend staat als "3x 4x Oney". Dankzij deze financiering, die is afgestemd op de bestelling van elke klant, kan de consument producten en/of diensten van 100 tot 3.000 euro in drie of vier termijnen per bankkaart betalen.

Deze financiering kan de klant met of zonder kosten worden aangeboden, afhankelijk van de door de partner in het verkoopproces aangegeven keuze, en onder de volgende voorwaarden:

9.2 Voorwaarden: Dit aanbod is voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige natuurlijke personen) die in Frankrijk wonen en in het bezit zijn van een Visa of MasterCard bankkaart met een geldigheidsduur die langer is dan de duur van de gekozen financiering. Kaarten met systematische autorisatie, met name Electron, Maestro, Nickel, enz., alsmede e-cards, komen niet in aanmerking, Indigo en American Express kaarten worden niet geaccepteerd.

9.3. Hoe te abonneren: Na het voltooien van uw bestelling, klikt u op de "3x 4x Oney betaling per credit card" knop.

U wordt dan doorverwezen naar de 3x 4x Oney webpagina van onze partner, waar u een gedetailleerd overzicht vindt van uw bestelling en een gepersonaliseerde financieringsaanvraag, die u vervolgens moet valideren.

U voert uw persoonlijke gegevens in of, als u een 3x 4x Oney account hebt, identificeert u zich met de logingegevens die aan uw 3x 4x Oney account zijn gekoppeld. U leest de algemene voorwaarden voor betaling in termijnen waarop u zich wenst te abonneren, die u in PDF-formaat worden verstrekt, zodat u ze kunt lezen, afdrukken en opslaan alvorens ze te aanvaarden.

U geeft vervolgens elektronisch kennis van uw aanvaarding door het desbetreffende vakje aan te kruisen.

U erkent dat de "dubbelklik" in verband met het aankruisvakje op de bevestiging van de algemene voorwaarden een instemming met het contract en een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van het product inhoudt.

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, vormen de door Oney Bank geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen u en Oney Bank.

Als u een financieringsoplossing aanvraagt die door Oney Bank wordt aangeboden, worden de gegevens met betrekking tot uw bestelling doorgegeven aan Oney Bank, die ze zal gebruiken om uw aanvraag te bestuderen met het oog op de toekenning, het beheer en de inning van kredieten.

Oney Bank behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor 3x 4x Oney financiering te accepteren of te weigeren. U heeft een bedenktijd van 14 dagen om uw lening op te zeggen.

9.4. Hoe werkt het? Betaling in 3 of 4 termijnen met kredietkaart laat u toe uw bestelling op onze website als volgt te betalen

  • een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling ;
  • twee of drie maandelijkse termijnen, elk overeenkomend met een derde of een vierde van de bestelling, afgeschreven 30 en 60 dagen later voor de 3 keer en 30, 60 en 90 dagen later voor de 4 keer, die, in het geval van 3x 4x met kosten, kosten omvatten die overeenkomen met 1,45 u totaalbedrag van de bestelling voor een 3 keer en 2,2% voor een 4 keer (binnen de limiet van 15€ maximum voor een 3 keer betaling en 30€ maximum voor een 4 keer). In geval van een door de Partner aangeboden gratis financiering worden u geen extra kosten tot het bedrag van de aankoop in rekening gebracht.

Om beter te begrijpen hoe 3x 4x Oney per kredietkaart werkt, volgen hier enkele voorbeelden:

  • Voorbeelden van 3x 4x Oney per kredietkaart, met kosten, van een aankoop van €100 tot €3000:

Voorbeeld van betaling in 3 termijnen: Voor een aankoop van € 150, aanbetaling van € 52,18 vervolgens 2 maandelijkse termijnen van € 50.

Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 19,31%. Financieringskosten: 2,18 euro met een maximum van 15 euro.

Voorbeeld van betaling in 4 termijnen: Voor een aankoop van € 400, aanbetaling van € 108,80 vervolgens 3 maandelijkse termijnen van € 100. Krediet over 3 maanden tegen een vast JKP van 19,61%. Financieringskosten: € 8,80 tot een maximum van € 30.

  • Voorbeelden van 3x 4x Oney per bankkaart, gratis, vanaf €100 aankoop en tot €3000:

Voorbeeld van betaling in 3 termijnen: Voor een aankoop van € 150, aanbetaling van € 50 en vervolgens 2 maandelijkse termijnen van € 50. Krediet over 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten 0€.

Voorbeeld van betaling in 4 termijnen: Voor een aankoop van € 400, aanbetaling van € 100 en vervolgens 3 maandelijkse termijnen van € 100. Lening over 3 maanden met een vast JKP van 0%. Financieringskosten 0€.

Oney Bank - SA met een kapitaal van € 51.286.585 - Maatschappelijke zetel: 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Orias n°: 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondentie: CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr