Artikel 1. TOEPASSING

1.1 Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan ons zijn toevertrouwd. Met de bepalingen van de bestelling en eventuele speciale voorwaarden vormen ze de verkoopovereenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst of bestelling of aanvaarding van de orderbevestiging, erkent onze contractspartij uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten contracten, zelfs mondeling, in de context van zakelijke relaties na een eerste bestelling.

1.2 Vrijstellingen:

Alleen afwijkingen die het voorwerp zijn van een schriftelijke overeenkomst onzerzijds kunnen de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden wijzigen.

1.3 Uitsluiting:

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van aankoop en verkoop die geschreven zijn op alle schriftelijke door onze klanten niet uitvoerbaar tegen ons. De markt wordt altijd geacht onze eigen voorwaarden te hebben aanvaard, de aanvaarding van een bestelling die niet heeft geresulteerd in onze naleving van de aankoopvoorwaarden van onze medecontractant. De contractant doet dus uitdrukkelijk afstand van de voordelen van zijn eigen voorwaarden in het kader van de betrekkingen tussen de partijen, ook in toekomstige relaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. OFRRE DE ICEPROD JM SPRL

2.1. Beschikbaarheid van producten en prijzen:

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van een of meer producten, zal de koper worden geïnformeerd door onze diensten. De vermelde tarieven op de site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt, daarom behoudt ICEPROD JM SPRL zich het recht voor om de prijzen van haar producten te wijzigen in geval van stijging van de kosten van grondstoffen of componenten die nodig zijn om ze te vervaardigen. Alle prijzen op onze website zijn exclusief BTW en BTW.

2.2. Productidentificatie:

Foto's, teksten, grafische afbeeldingen en gegevensbladen zijn grotendeels niet-contractueel

2.3. Wijziging en / of annulering van de bestelling:

De door de klant aangebrachte wijzigingen aan zijn bestelling of onze aanbieding zijn alleen geldig als we deze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd. Elke wijziging in de oorspronkelijke bestelling van de koper kan een wijziging in de tijd en extra facturering tot gevolg hebben. De annulering door de klant van een van zijn nog niet uitgevoerde bestellingen zal automatisch resulteren in de betaling van een forfaitair bedrag en onherroepelijk gelijk aan 25% van de totale prijs van de bestelling, in ons voordeel, deze vergoeding is bedoeld om de administratieve kosten te dekken die door ons bedrijf worden gemaakt voor de voorbereiding van aanbiedingen, correspondentie, voorraadbeheer en ons winstverlies. Indien de annulering van de bestelling plaatsvindt nadat wij de grondstoffen hebben besteld, behouden wij ons in voorkomend geval gehouden om puur en eenvoudig de uitvoering van het contract voort te zetten of om een vaste en onherroepelijke vergoeding te eisen gelijk aan 50% van het bedrag van de het bevel, waarbij deze vergoeding bedoeld is om, naast de hierboven genoemde kosten, de mogelijke boetes voor onze leveranciers of de gedwongen verwerving van de grondstoffen die het onderwerp zijn van de geannuleerde overeenkomst te dekken.

Geen enkele annulering wordt geaccepteerd zodra het productieproces is gestart of zodra we de afgewerkte producten voor de klant hebben aangeschaft.

Artikel 3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Wijze van betaling:

Om het saldo van uw bestelling te betalen heeft u de mogelijkheid om de betaling uit te voeren met: Creditcard, Bankoverschrijving, Payplug. Voor alle bestellingen die met een creditcard worden geplaatst, worden transactiekosten in rekening gebracht in het geval van terugbetaling. Deze variëren afhankelijk van het bedrag van de bestelling.

3.2. Online betaling:

Door de validatie van de bestelling, garandeert u ons de nodige autorisaties te hebben om de door u gekozen betalingswijze te gebruiken. We bevestigen dat de creditcardgegevens zijn gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Soket Layer) en nooit onversleuteld via het netwerk worden doorgestuurd. We behouden ons het recht voor om betalingen die als oneigenlijk of dubieus worden beschouwd, te weigeren.

3.3. Totale betaling:

Naast de speciale aanbiedingen die we aanbieden op de site, is de betaling volledig verschuldigd vanaf de datum van bestelling. De verzamelde bedragen kunnen niet worden beschouwd als aanbetalingen of aanbetalingen

3.4. Betalingsvoorwaarden:

In geval van te late betaling is deze van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving verschuldigd, een maandelijkse rente van 1,5%. De betaling van deze rente machtigt de koper niet om de betaling van de hoofdsom uit te stellen. Bovendien zal het verschuldigd zijn als een vaste boeteclausule, een bedrag dat gelijk is aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40.

3.5. Eigendomsreserve:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat ICEPROD JM BVBA de volledige eigendom van de geleverde goederen voorbehoudt tot de volledige betaling van de hoofdprijs van de goederen, rente en eventuele bijkomende kosten.

Artikel 4. LEVERING

4.1. Franco afleveren:

De levering is overal in België 9,95 € voor elke bestelling exclusief btw. Het leveringsbedrag voor Frankrijk is 24,95 € exclusief btw. In het geval van een verzoek tot levering in expresdienst, wordt de frank geannuleerd. Voor alle andere bestellingen in de Europese Unie moet een voorlopige schatting worden gemaakt.

4.2. Leveringsregels:

Leveringen worden gedaan vanuit het magazijn of de fabriek. Ze worden gedaan bij de ingang van het huis of aan de voet van het gebouw en omvatten niet de ingebruikname en verwijdering van oude apparatuur. Zelfs als de levering gratis is, reist de apparatuur altijd op risico van de koper. Eventuele schade aan de apparatuur, al dan niet zichtbaar, moet worden genoteerd in de aanwezigheid van de vervoerder, vastgelegd op de vrachtbrief en bevestigd door de aangetekende brief aan de vervoerder. Controleer bij het afleveren van de goederen altijd het aantal verpakkingen - als het geleverde materiaal overeenkomt met de afleveringsbon - Controleer de staat van het pakket.

4.3. Wijze van transport:

Onze leveringen worden gedaan door middel van onze keuze, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.4. Levertijd:

De in onze aanbiedingen aangegeven termijnen worden uitsluitend ter informatie gegeven en impliceren geen enkele verplichting van onze kant. Houd er echter rekening mee dat voor alle bestellingen de levertijd slechts van kracht wordt vanaf de datum van ontvangst van de volledige betaling of betaling van een specifieke vooruitbetaling van het betreffende materiaal. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden geeft de koper ons zelfs het recht om vóór de levering een bankgarantie of andere garantie te eisen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 5. GARANTIES VAN PRODUCTEN

5.1. Garantie:

U heeft één jaar garantie op reserveonderdelen tegen kapotte onderdelen en verzendkosten zijn niet inbegrepen in de garantie. ICEPROD JM SPRL biedt alleen een after-sales service in België. Buiten België is de garantie beperkt tot reserveonderdelen. Er is geen garantie op tweedehands items.

5.2. Garantiebeperking:

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het bewijs van een storing als gevolg van onjuiste nalatigheid, verslechtering of verkeerd gebruik de garantie van de fabrikant onwerkzaam zou maken. De voorwaarden van de ICEPROD JM SPRL-garantie kunnen niet worden toegepast op het volgende:

  • Windows, afdichtingen, elektrische componenten, scharnieren, afvoerpijp, vervanging van gloeilampen
  • Gas aangedreven apparatuur moet door u worden geïnstalleerd. ICEPROD JM SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of problemen die inherent daaraan zijn.
  • Onderdelen of accessoires waarvan de regelmatige vernieuwing noodzakelijk is of die een preventieve of regelmatige reiniging vereisen (condensator)
  • Storingen als gevolg van slecht onderhoud of onjuist gebruik van apparatuur. Merk op dat het apparaat bedoeld is voor gebruik bij een maximale omgevingstemperatuur van 24 ° C en een maximale luchtvochtigheid van 60%
  • Een omgeving die niet geschikt is voor de goede werking van de apparatuur (vermogen van de elektrische meter, overspanning, ongeschikte capaciteit van een

gasregelaar ...). Schade die het gevolg is van een oorzaak buiten het apparaat: schokken, vallen, verkeerd gebruik, slechte aansluitingen of voeding, verwerkingsfout, diefstal, bliksem, overstroming, brand, enz ... De esthetische schade, zoals onderdelen buitenkant, namelijk: vernis, lakken, verven, enz ...

5.3. Dienst na verkoop

- Ga naar het gedeelte "Service" en vul het formulier in. Deze stap is essentieel voor de verwerking van uw aanvraag. Zorg ervoor dat u uw rekening houdt.

- Retournering en verzending van het product: het is aan de klant om op zijn kosten een defect product te retourneren. Eventuele nieuwe transportkosten zijn ook voor rekening van de klant

Artikel 6. TOEREIKENDHEID VAN RECHTSGEBIEDEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van het contract is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik, rechtbanken van de plaats van de sluiting van het contract. Het contract wordt geacht te zijn gesloten onder Belgisch recht, het enige recht dat van toepassing is op contractuele relaties tussen partijen, niettegenstaande eventuele buitenlandse criteria die verband houden met het contract.

6.1 RGPD:

Alle persoonlijke informatie die aan het bedrijf wordt verstrekt als een naam, een e-mailadres, een postadres, een telefoonnummer is strikt vertrouwelijk. Alle vertrouwelijke informatie die door ICEPROD wordt ontvangen, zal geheim worden gehouden en zal alleen voor bedrijfsdoeleinden worden bekendgemaakt aan het bedrijfspersoneel. ICEPROD JM SPRL verbindt zich ertoe uw persoonlijke informatie te behandelen volgens de strengste normen op het gebied van informatiebeveiliging. We controleren de toegang tot onze bestanden en we verlenen alleen toegang aan persoonlijke informatie aan werknemers die het nodig hebben voor de uitvoering van hun missie (het verzenden van facturen, bestellingen, klantenservice, het beantwoorden van vragen, ...)

U gaat ermee akkoord dat u uw persoonlijke gegevens op eigen risico verzendt. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inbreuk op de privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die op de site van kracht zijn. Als zodanig gaat u ermee akkoord dat de beveiliging van uw gegevens ook uw verantwoordelijkheid is.

In overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingsregelgeving (GDPR) en de wet van 6 januari 1978 nr. 78-17 bekend als "gegevensverwerking en vrijheid" en de wijzigingen ervan, hebt u recht op toegang en recht op rectificatie van uw persoonlijke informatie.

6.1.1 Gegevensverzameling

De gegevens die worden verzameld door ICEPROD JM SPRL zijn:

- Uw e-mailadres, achternaam en voornaam

- Uw ordergegevens: uw postadres voor facturering en / of levering. In geen geval worden uw bankgegevens opgeslagen bij ICEPROD JM SPRL om een maximale beveiliging van uw bankgegevens te garanderen.

-Gegevens over de navigatie (IP-adres, taal, pagina's ...)

6.1.2 Gebruik van gegevens:

Door het creëren van een account bij ICEPROD JM SPRL u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om uw identiteit te verifiëren, om de kwaliteit van de uitwisseling op het gebied van informatie-overdracht te verbeteren (uitwisseling van e-mails, telefoongesprek) een geschil, fraude te regelen, beheren en beschermen van onze computer database of om u te informeren over de status van uw bestelling te houden.

Door in te schrijven op de nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat wij je speciale aanbiedingen, informatie kan verzenden op diverse evenementen zoals beurzen, informatie ...

6.1.3 Behoud van gegevens tijd:

Uw persoonlijke gegevens worden in ICEPROD JM SPRL worden gehouden om uw account te deactiveren. Zodra uw account uitgeschakeld, zal het niet mogelijk zijn om nieuwe controle passeren, tenzij je een nieuwe account aan te maken.

6.2 Terugkeer van producten:

Het pakket moet worden geretourneerd in de originele verpakking. Anders meerkosten Product devaluatie betaalt u. ICEPROD behoudt zich het recht om een uitwisseling product te weigeren indien de oorspronkelijke verpakking niet aanwezig. Het defecte product terug naar de ontvanger van de zending / land van herkomst (Duitsland, Nederland, Frankrijk, ...). Alle productdetails hieronder bevinden zich op de originele verpakking. In geval van betwisting of diverse klacht over een product, een dienst is beschikbaar op onze website. Iedere klacht de andere kant worden niet in aanmerking genomen door het bedrijf overgenomen.

6.3 Terugbetaling en voucher:

In geval van een klacht of vervanging van het product verzoek ICEPROD zenden een aankoop. Geen geldelijke vergoeding zal worden verleend of overgedragen tijdens een verzoek om teruggaaf, het zal alleen worden gedaan voucher geldig op onze website. De voucher wordt verzonden als een enkele waarde van de prijs van het product vermeld op onze website op de datum van de bestelling, betekent dit dat de transportkosten niet zijn opgenomen in de bestelling.